Pressupost mitjà gestionat per sexe segons mida de població i àrea als municipis catalans 2019

Pressupost mitjà gestionat per sexe segons mida de població i àrea als municipis catalans 2019

Generated by wpDataTables